Skip to main content »

Colorized Vintage Photo of a Northern Philippine Tribesman, an Igorot, taken by Filipino-Spanish photographer Eduardo Masferre in 1949 with extensive colorizing liberties

u/alexylim

#Igorot #VintagePhoto #Masferre

via igorotage.com
20 likes 1 comment

Igorotage supports Video Creators!

Out of the box, Igorotage supports link sharing — Yes, including Youtube videos! Are you a vlogger? Grow your channel for free by sharing your videos with the Igorot community!

Igorotage is on Youtube as well! Support us by subscribing to our channel.

Subscribe Connect

Igorotage Weekly Digest

Don't miss anything important from the Igorot community! Each week we curate the best new information and deliver it directly to your inbox every Sunday morning.

Like you, we hate spams. We'll never share your email address and you can opt out at any time.

Wallposts

You might also like these related wallposts.

Not safe for work

Young Igorot woman smoking a cigar, Buscalan, Tinglayan, Kalinga (anno 1952).

© Eduardo Masferre

#Igorota #Kalinga #Buscalan #Tinglayan #smoking

27 likes 0 comments

Igorot man on the way to check his rice fields, armed with spear and shield.

Ngibat, Tinglayan, Kalinga 1949

Credits: Gelatin silver photograph, Eduardo Masferre

#Igorot #spear #shield #Ngibat #Tinglayan #Kalinga

via igorotage.com
14 likes 0 comments

The Igorot Man behind the Iconic Dragon Headdresses

LOOK : LIVING TREASURE a ni Anicito Degay iti Brgy. Patiacan, Quirino Ilocos Sur.

Ti 63 anyos a ni Mang Anicito ket aglaglaga iti disenyo a segun kenkuana ket basar iti tag tagainepna, kas kuma iti dragon, ken phoenix hat.

Us-usarenna ti maysa a klase ti lanot a maaw awagan ti bannito wenno nito. Narigat ti agsapul ti nito ta agpagna pay iti banbantay iti uppat nga oras.

Nangrugi nga aglaga ni Mang Anicito idi daytoy ket adda iti high school sadiay Tublay, Benguet babaen iti maysa a 'subject' da.

Simple a kallugong laeng ti ar-aramidenna idi, ngem idin ta agtagtagainep iti sabsabali a pinarsua kas iti dragon ken babbai a nakakallugong iti billit, pinadasna ti naglaga basar kadagitoy a nakitana iti tagtagainep ket kastoyen dagiti resultana.

Ti kadakkalan a gapuananna a pinanagananna ti Drako ket linagana iti uneg ti tallo a bulan. Sinuportaran daytoy ti lokal a gobierno ti Quirino kadagiti naglablabas nga administrasion ken ti agdama a liderato ni Mayor Allen Nimo. Sinuportaran met daytoyen ti Provincial Government of Ilocos Sur babaen kadagiti naglabas nga administrasion da Hon. Chavit Singson ken Hon. DV Savellano.

Itultuloy latta daytoy ti agdama nga administrasion ni Gov. Ryan Singson. Dagiti gapuanan ni Mang Anicito ket makitkita kadagiti adu a festival ti probinsia kas iti Kannawidan Ylocos Festival. Panawagan da Gov. Ryan Singson ken Mayor Nimo, maaddaan iti gaget dagiti agtutubo a sursuruen daytoy a talento ti Living Treasure tapno saan a mapukaw daytoy a pagpannakkel ti buo a probinsia.

Iti agdama, adda dua a nataengan a sinuruanen ni Mang Anicito. Silulukat latta isuna kadagiti mayat nga agsursuro.

Ladawan : Michael P Escobar
Newsteam : Michael P Escobar, Marvin Parel
Crew : Dan dela Rosa, Marco de Peralta, Santino Castillo
Special Thanks : LGU Quirino, Ilocos Sur, Mayor Allen Nimo, Municipal Agriculturist Marlyn Bad-ay, Marcelo Lucain, Brgy. Capt William Maiyon Sr of Patiacan, and PGIS family headed by Gov Ryan Singson.

Via PTV YLOCOS

#DRAGONS #PHOENIX #hat #Igorot #Patiacan #IlocosSur

via igorotage.com
via igorotage.com
via igorotage.com
56 likes 3 comments

RIP Igorot Hero: MAJOR MARVIN A INDAMMOG PA

MAJOR MARVIN A INDAMMOG PA - isang dugong mandirigma na Igorot mula sa Tanudan, Kalinga, miyembro ng PMA Class 2006, at subok sa labanan partikular sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang isang Scout Ranger.

Ginugol ni Major Indammog ang kanyang mga araw sa militar bilang isang Scout Ranger na buong tapang na nakikipaglaban sa Abu Sayyaf at iba pang mga rebelde sa Mindanao sa loob ng walong (8) taon.

Siya ay tumanggap ng maraming mga parangal mula sa militar dahil sa kanyang buong tapang na pakikipaglaban sa mga terorista sa Mindanao pagkatapos ay inilipat siya sa AFP ng Intelligence Service noong 2014.

Isang taus pusong pakikiramay sa buong pamilya sa sa mga tatlo pa nitong kasamahan.

R.I.P

#SaluteToTheFallen

via igorotage.com
60 likes 116 comments

Igorot Cop killed in Sulu twin explosion

Another fallen Igorot warrior. Igorot Police Senior Master Sergeant Joe Michael Ananayo Langbis is one of the soldiers and civilians killed following the twin explosion in Jolo, Sulu on August 24, 2020.

The Igorot hero is from Ampusa, Tuba, Benguet, and a member of the Philippine Special Action Force.

Our condolences to the bereaved family and friends!

Rest in peace, kabsat.

Photo: Doddie Mendillo

#JoeMichaelAnanayoLangbis #JoloSulo #TwinExplosion #SAF #Benguet #Igorot #hero #warrior

via igorotage.com
via igorotage.com
via igorotage.com
41 likes 26 comments

Welcome to the Igorot community!

Proud Igorot? Igorotage is the first and only Igorot community on the web. Our mission is to connect every Igorot from anywhere around the world. Your friends are already here!

Connect About »