Aired (February 24, 2020): Hindi lang oras ang ginugugol ni Teacher Maribel makarating lang sa eskuwelahan. Kailangan kasi niyang tumawid sa peligrosong tulay at maputik na daan para maturuan ang kanyang mga estudyante!

#AngMgaSinusubokNgTulay #Pinukpuk #Kalinga