Skip to main content »

Kaman Nina - Kabunian Band Lyrics

LYRICS

Manluluwa san mata
Ay en mangil-ila
Mansakit san nemnem
Manbugbugaw san rikna

Nemnemnemek san agew
Ay naneng ay wada ka
San napalabas ay oras
Ay nan kuykuyog ta ay duwa

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asayag, ibugbugaw
Oh, di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

Mapalpalabas san tyempo
Kumarkaroy iliw ko
Ngem amok enggay maga
Ay adi tan man ila

Kanayon ay ikarkararag ko
Ta uway na en Apo
Nu sino'y panturungam
Ya siya'y en panragsakam

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asayag, ibugbugaw
Oh, di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asa yan ibugbugaw
Di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

Kaman Nina
Kaman Nina
Oh, Kaman Nina

#KamanNina #Kabunian #lyrics

33 likes 0 comments

Igorotage supports Video Creators!

Out of the box, Igorotage supports link sharing — Yes, including Youtube videos! Are you a vlogger? Grow your channel for free by sharing your videos with the Igorot community!

Igorotage is on Youtube as well! Support us by subscribing to our channel.

Subscribe Connect

Igorotage Weekly Digest

Don't miss anything important from the Igorot community! Each week we curate the best new information and deliver it directly to your inbox every Sunday morning.

Like you, we hate spams. We'll never share your email address and you can opt out at any time.

Wallposts

You might also like these related wallposts.

Kaman Nina - Kabunian Band Instrumental (Karaoke)

LYRICS

Manluluwa san mata
Ay en mangil-ila
Mansakit san nemnem
Manbugbugaw san rikna

Nemnemnemek san agew
Ay naneng ay wada ka
San napalabas ay oras
Ay nan kuykuyog ta ay duwa

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asayag, ibugbugaw
Oh, di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

Mapalpalabas san tyempo
Kumarkaroy iliw ko
Ngem amok enggay maga
Ay adi tan man ila

Kanayon ay ikarkararag ko
Ta uway na en Apo
Nu sino'y panturungam
Ya siya'y en panragsakam

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asayag, ibugbugaw
Oh, di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

San daya naitatabun sin likod di liboo
San sakit di puso
Ay kaman iniipit di bato
Iyas-asa yan ibugbugaw
Di wadas nan rikna
Damdamagen sin dagem
Nu apay nga kaman nina

Kaman Nina
Kaman Nina
Oh, Kaman Nina

#KamanNina #KabunianBand #instrumental #karaoke

30 likes 0 comments

Udan by Kabunian Band (Lyric Video)

LYRICS:

Wada di esay nasdem ay enan nan udanan
Ay sik-a di naabat ko sin igid di danan
San panag-isem mo yan adak malinglingan
Kaman ka din angel ay ennak naanapan

Ammok metlang ay engganas kaman nina
San riknak adak pulos maibaga
Ay sik-ay linayad ko, sik-a laeng di gapu
Ay ennak, minasdem, udan di ennak sedsed-en
Yan ikar-kararag ko kuma kasin ay man-udan
Ta bareng sa'y tiempo ay enta kasin pan-ilaan

San udan (san udan)
Man-ila ta sin udan (san udan)

Et naeyak kasin ay en mankankanta (mankankanta)
San gawan di udan yan eyak manes-esa
Enggana ed wani yan eyak man-namnama
San panag-isem mo yan kasin ay maila

Ammok metlang ay engganas kaman nina
San riknak adak pulos maibaga
Ay sik-ay linayad ko, sik-a laeng di gapu
Ay ennak, minasdem, udan di ennak sedsed-en
Yan ikar-kararag ko kuma kasin ay man-udan
Ta bareng sa'y tiempo ay enta kasin pan-ilaan

San udan (san udan)
Man-ila ta sin udan (san udan)

San udan
San udan

#Udan #Kabunian #lyrics #video #Igorot #Kankanaey

37 likes 0 comments

Udan by Kabunian Band instrumental (Karaoke version)

LYRICS:

Wada di esay nasdem ay enan nan udanan
Ay sik-a di naabat ko sin igid di danan
San panag-isem mo yan adak malinglingan
Kaman ka din angel ay ennak naanapan

Ammok metlang ay engganas kaman nina
San riknak adak pulos maibaga
Ay sik-ay linayad ko, sik-a laeng di gapu
Ay ennak, minasdem, udan di ennak sedsed-en
Yan ikar-kararag ko kuma kasin ay man-udan
Ta bareng sa'y tiempo ay enta kasin pan-ilaan

San udan (san udan)
Man-ila ta sin udan (san udan)

Et naeyak kasin ay en mankankanta (mankankanta)
San gawan di udan yan eyak manes-esa
Enggana ed wani yan eyak man-namnama
San panag-isem mo yan kasin ay maila

Ammok metlang ay engganas kaman nina
San riknak adak pulos maibaga
Ay sik-ay linayad ko, sik-a laeng di gapu
Ay ennak, minasdem, udan di ennak sedsed-en
Yan ikar-kararag ko kuma kasin ay man-udan
Ta bareng sa'y tiempo ay enta kasin pan-ilaan

San udan (san udan)
Man-ila ta sin udan (san udan)

San udan
San udan

#Udan #Kabunian #Igorot #Kankanaey #lyrics #instrumental #karaoke

59 likes 0 comments

Kankanaey-Igorot song "NAMNAMA" by Arnold Guiad Valle Instrumental (Karaoke)

LYRICS

Nu kaman namagay namnamam
Sisya san umayam mankamangan
Mandad-aan ta maanapam
Mantangnin ngem ta mailam san daya
Ay bumalaan di agew ya kinapintas na

La La Layad nan sik-a
Ay tet-ewa
Ed kasin ya ed wani

You're my everything
Save me, You saved me
Isnan langit ya daga indawat mo
Para'n daida, datako amin
Sina'y ili, mantauli
San namnamam edwani

San sabong ay indawat Kabunyan
Layad na en sika adi na malinglingan
San mula ay agas nan riknam
Ay mansakit, si awawni et makaan
Nu mailam san taan tako ay kaagyudan

La La Layad nan sik-a
Ay tet-ewa
Ed kasin ya ed wani
You'll always be

You're my everything
Save me, You saved me
Esnan langit ya daga indawat mo
Para'n daida, datako amin
Sina'y ili, mantauli
San namnamam edwani

You're my everything
Save me, You saved me

#Namnama #Igorot #Kankanaey #ArnoldGuiadValle #lyrics #instrumental #karaoke

58 likes 0 comments

Kankanaey-Igorot song "NAMNAMA" by Arnold Guiad Valle (Lyric Video)

LYRICS

Nu kaman namagay namnamam
Sisya san umayam mankamangan
Mandad-aan ta maanapam
Mantangnin ngem ta mailam san daya
Ay bumalaan di agew ya kinapintas na

La La Layad nan sik-a
Ay tet-ewa
Ed kasin ya ed wani

You're my everything
Save me, You saved me
Isnan langit ya daga indawat mo
Para'n daida, datako amin
Sina'y ili, mantauli
San namnamam edwani

San sabong ay indawat Kabunyan
Layad na en sika adi na malinglingan
San mula ay agas nan riknam
Ay mansakit, si awawni et makaan
Nu mailam san taan tako ay kaagyudan

La La Layad nan sik-a
Ay tet-ewa
Ed kasin ya ed wani
You'll always be

You're my everything
Save me, You saved me
Esnan langit ya daga indawat mo
Para'n daida, datako amin
Sina'y ili, mantauli
San namnamam edwani

You're my everything
Save me, You saved me

#Namnama #Igorot #Kankanaey #ArnoldGuiadValle #lyrics

41 likes 0 comments

Welcome to the Igorot community!

Proud Igorot? Igorotage is the first and only Igorot community on the web. Our mission is to connect every Igorot from anywhere around the world. Your friends are already here!

Connect About »