Kasaysayan bilang disiplina sa pagaaral ng nakaraan ng Filipinas.

Watch on youtube: youtu.be/KHwDjunF8og