Feminism and pre-colonial Philippines

Like in ancient Egypt, women have had roles of magicians, warriors, healers and sages. In the pre-colonial times, women had much more rights than after colonization, standing equal with men. They could own properties, divorce and marry whoever they wanted, and in general had lots of freedom.

Babaylans, or the shamans of the Philippines, were mostly women or bayog, which were feminized men, but treated as women as well. These people were respected and people came to them for healing,
divination, and talking to ancestors.

But unfortunately, because of colonization, these things have been erased. In order to recover, we must relearn these traditions again!

Feminismo at pre-kolonyal na Pilipinas

Tulad sa sinaunang Ehipto, ang mga babae ay may mga tungkulin ng mga salamangkero, mandirigma, manggagamot at pantas. Sa panahon ng pre-kolonyal, ang mga kababaihan ay may higit na karapatan kaysa pagkatapos ng kolonisasyon, na kapantay ng mga lalaki. Maaari silang magkaroon ng mga ari-arian, hiwalayan at pakasalan ang sinumang gusto nila, at sa pangkalahatan ay may maraming kalayaan.

Ang mga Babaylan, o ang mga salamangkero ng Pilipinas, ay karamihan ay mga babae o bayog, na mga lalaking pambabae, ngunit tinatrato rin bilang mga babae. Ang mga taong ito ay iginagalang at ang mga tao ay lumapit sa kanila para sa pagpapagaling,
panghuhula, at pakikipag-usap sa mga ninuno.

Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa kolonisasyon, ang mga bagay na ito ay nabura. Upang makabangon, dapat nating muling pag-aralan ang mga tradisyong ito!