Commander Liwayway was a leader and commander of the Huk Rebellion in ww2. When she was young, she loves jewelry, clothes and makeup, and she is the daughter of the mayor of her town. When ww2 breaks out, her father creates a resistance group, but only ends in a brutal way. The death of her father who was tortured by the Japanese, inspired her to join the rebellion.
She was recruited by the Hukbalahap army, and quickly rose through the ranks until she was a commander. Her army also did not retreat against the Japanese, and they fought the Japanese, who were outnumbered by them.

When at war, she also fought for herself, wearing red lipstick and fixing her hair before battle. I think she deserves more recognition as one of the greatest female war heroes in history!

Si Commander Liwayway ay isang pinuno at kumander ng Huk Rebellion noong ww2. Noong bata pa siya, mahilig siya sa alahas, damit at pampaganda, at anak siya ng mayor ng kanyang bayan. Kapag sumiklab ang ww2, ang kanyang ama ay lumikha ng isang grupo ng paglaban, ngunit nagtatapos lamang sa isang brutal na paraan. Ang pagkamatay ng kanyang ama na pinahirapan ng mga Hapon, ang naging inspirasyon niya para sumama sa rebelyon.
Siya ay kinuha ng hukbo ng Hukbalahap, at mabilis na tumaas sa hanay hanggang sa siya ay naging isang kumander. Hindi rin umatras ang kanyang hukbo laban sa mga Hapones, at nilabanan nila ang mga Hapones, na nakahihigit sa kanila.

Kapag nasa digmaan, lumalaban din siya para sa kanyang sarili, nakasuot ng pulang kolorete at inaayos ang kanyang buhok bago lumaban. Sa tingin ko ay karapat-dapat siyang kilalanin bilang isa sa mga pinakadakilang babaeng bayani ng digmaan sa kasaysayan!

www.bayaniart.com/bataan-death-march/