Ang Gampanin ng mga Kababaihang Igorot sa kanilang mga Komunidad sa Kordilyera.

www.youtube.com/watch?v=v6vI7awlei8&t=1s