These are Bulul! They are used mainly by the Ifugao people to guard the rice terraces and help a better harvest. They represent the ancestors and usually hold a bowl during rituals and their use.

Ito ay si Bulul! Ang mga ito ay pangunahing ginagamit ng mga Ifugao upang bantayan ang mga hagdan-hagdang palayan at makatulong sa mas magandang ani. Kinakatawan nila ang mga ninuno at karaniwang may hawak na mangkok sa panahon ng mga ritwal at kanilang paggamit.