Podcast update of "Kuwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano"

This speech of Gen Douglas MacArthur at Westpoint when he received the Sylvanus Thayer award is considered one of his best. It is hailed by not only American soldiers but other dedicated military service men and women in other sovereign countries.
His speech centered on the soldier's principle of "Duty, Honor, Country."
This podcast is the Tafalog translation of his entire speech.

Tungkulin, Dangal Bayan
(Duty Honor Country)

"On May 12, 1962, General of the Army Douglas MacArthur, age 82, delivered his farewell address to the cadets at the U.S. Military Academy at West Point.

In accepting the school's Sylvanus Thayer Medal then, for outstanding service to his country, MacArthur organized his speech around the sacred motto of West Point: "Duty, Honor, Country."

"Duty, honor, country: Those three hallowed words reverently dictate what you ought to be, what you can be, what you will be. They are your rallying point to build courage when courage seems to fail, to regain faith when there seems to be little cause for faith, to create hope when hope becomes forlorn..."

This podcast is the Tagalog translation of that speech.
Excerpt:
".... Subalit heto ang ilan sa kanilang mga isasagawa: Patutubuin nila ang iyong pangunahing katangian.  Huhulmahin kayo sa inyong mga tungkuling gagampanan sa hinaharap bilang tagapag-ingat ng depensa ng bayan.  Palalakasin kayo hanggang sa alam ninyo kung kailan ang kahinaan ninyo, at kung kayo ay may sapat na kagitingan upang harapin ang inyong mga sarili kapag kayo'y datnan ng pagkatakot.  Tuturuan kayong magtaas noo at hindi yuyukod sa matapat na pagkabigo, kundi mapagpakumbaba at marahan sa tagumpay; na hindi ihahalili ang mga salita para sa gawa, hindi manununton ng daang maginhawa kundi humarap sa pagkahapo at sa mga tari ng hirap at hamon; pag-aralang tumayo sa unus subalit may pakikiramay sa mga babagsak; ang magpakadalubhasa sa sarili bago tangkaing pamunuan ang iba; ang magtaglay ng pusong malinis, adhikaing mataas; ang pag-aralan ang tumawa, subalit hindi kalilimutan ang tumangis; ang mang-abot sa kinabukasan subalit hindi lilimot sa nagdaang nakalipas; ang maging seryoso subalit hindi masyadong seseryosohin ang sarili; ang maging mapagpakumbaba upang matatandaan ninyo ang kasimplehan ng tunay na kadakilaan, ang nakabukad na kaisipan ng totoong karunungan, ang kababaang-loob ng tunay na pagiging matibay.

Bibigyan ka nila ng katangian ng determinasyon sa adhikain, mabuting imahinasyon, lakas ng damdamin, kasariwaan sa malalim na balon ng buhay, ng mayamuting pangingibabaw ng lakas ng loob sa takot, ng paghahangad ng pakikipagsapalaran kaysa kaginhawaan.  Lilikhain nila sa iyong puso ang damdaming panggigilalas, ng walang pagmamaliw na pag-asa sa anumang susunod, at ang ligaya at inspirasyon sa buhay.  Tuturuan kayo sa ganitong wagas na maging opisyal at maginoo...."

Listen to the podcast for the full speech in Tagalog.

rss.com/podcasts/normahennessy/1256612/.