Happy Asian American Pacific Islander month everyone!!!!
Like lots of you, I am proud to have Asian DNA.
I will probably talk about mythological creatures in the Philippines that most of us know of for now.

Happy Asian American Pacific Islander month sa lahat!!!!
Tulad ng marami sa inyo, ipinagmamalaki kong mayroon akong Asian DNA.
Malamang magsasalita ako tungkol sa mga mythological creature sa Pilipinas na alam ng karamihan sa atin sa ngayon.