Hello! I am back again! I took a break for a little bit.

Today I will be talking about Bakunawa, a Filipino mythological creature that is known around the Philippines!

Bakunawa is depicted as a dragon who caused earthquakes and typhoons. When there was a lunar eclipse, ancient Filipinos would go outside and ring bells, hit pots and pans, and shout. When asked why they did this, they explained that Bakunawa had tried to eat the moon, and when they made all that noise, it drove it away.

A bit similar to Nian, the beast behind the story of Chinese new year!

Kamusta! nagbabalik na naman ako! Nagpahinga ako saglit.

Ngayon ay pag-uusapan ko ang tungkol kay Bakunawa, isang Filipino mythological creature na kilala sa buong Pilipinas!

Si Bakunawa ay inilalarawan bilang isang dragon na nagdulot ng lindol at bagyo. Kapag nagkaroon ng lunar eclipse, ang mga sinaunang Pilipino ay lumalabas at tumutugtog ng mga kampana, humampas ng mga kaldero at kawali, at sumisigaw. Nang tanungin kung bakit nila ginawa ito, ipinaliwanag nila na sinubukan ni Bakunawa na kainin ang buwan, at nang gumawa sila ng lahat ng ingay na iyon, pinalayas ito.

Medyo katulad ni Nian, ang hayop sa likod ng kwento ng Chinese new year!