Today I am going to write about the Igorot creation story!

Long ago, when there were no people on the earth, the great spirit Lumawig came down from the sky and places reeds in all places of the Earth. He then ordered the reeds to speak, and the reads turned into 1 man and 1 woman. He then ordered them to marry and have kids, and that cycle now is how the world is populated, with many types of cultures, tribes, and lands.

Ngayon ay magsusulat ako tungkol sa kwento ng paglikha ng mga Igorot!

Noong unang panahon, nang walang tao sa lupa, ang dakilang espiritu ng Lumawig ay bumaba mula sa langit at nagtanim ng mga tambo sa buong Mundo. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga tambo na magsalita, at ang mga binasa ay naging 1 lalaki at 1 babae. Pagkatapos ay inutusan niya silang magpakasal at magkaanak, at ang siklong iyon ngayon ay kung paano naninirahan ang mundo, na may maraming iba't ibang kultura, tribo, at lupain.