Alamin kung paano mapoprotektahan ang sarili laban sa COVID-19.

Isang paalala mula sa inyong Kagawaran ng Kalusugan.

#Covid19 #novelcoronavirus